Laatste nieuws

Agendapunten voor de jaarvergadering 14 februari 2017. Aanvang 13.30 uur.

 

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2016
 3.  Jaarverslag 2016
 4. Financieel verslag over het jaar 2016
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 7. Ledenaantal en open dag
 8. Begroting 2017, vaststelling contributie en inleggeld toernooien
 9. Project uitbreiding banen, financiën, resultaat en officiële opening tijdens openingstoernooi.
 10. Verslag ziekencommissie over het jaar 2016
 11. Bestuursverkiezing. Voorzitter Jan Tolsma is aftredend en is bereid nog 1 jaar deze functie te bekleden.
 12. Evenementenprogramma en het inkorten van onze clubkampioenschappen
 13. Cateringclub
 14. Rondvraag
 15. Sluiting